Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42015
Nhan đề: Kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hiện nay
Tác giả: Vũ, Đặng Phúc
Từ khoá: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước
Quyền lực nhà nước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.29-33
Tóm tắt: Trong bộ máy nhà nước, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có vị trí rất quan trọng, là nơi trực tiếp thực thi các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội do các cơ quan trung ương đề ra. Việc thực thi hoạt động quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến sự tùy tiện, lạm quyền, vượt quyền, tham nhũng,... của đội ngũ cán bộ, công chức. Do vậy, phân tích những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42015
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.