Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42020
Nhan đề: Vận dụng lý luận về sở hữu của chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Hương
Từ khoá: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Lý luận về sở hữu
Kinh tế thị trường
Đổi mới tư duy
Cách mạng công nghiệp 4.0
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr38-41
Tóm tắt: Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước bắt đầu bằng đổi mới tư duy đã thu được những thành tựu to lớn. Từ một nước nông nghiệp có nền kinh tế phát triển chậm, thường xuyên phải nhập lương thực, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Có được thành tựu đó, phải kể đến những đổi mới trong lĩnh vực kinh tế mà quan trọng nhất là đổi mới nhận thức về sở hữu. Tuy nhiên, trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, cần tiếp tục hoàn thiện các vấn đề về sở hữu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gắn với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42020
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.