Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42020
Title: Vận dụng lý luận về sở hữu của chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam
Authors: Trần, Thị Hương
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Lý luận về sở hữu
Kinh tế thị trường
Đổi mới tư duy
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr38-41
Abstract: Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước bắt đầu bằng đổi mới tư duy đã thu được những thành tựu to lớn. Từ một nước nông nghiệp có nền kinh tế phát triển chậm, thường xuyên phải nhập lương thực, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Có được thành tựu đó, phải kể đến những đổi mới trong lĩnh vực kinh tế mà quan trọng nhất là đổi mới nhận thức về sở hữu. Tuy nhiên, trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, cần tiếp tục hoàn thiện các vấn đề về sở hữu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gắn với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42020
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.