Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42021
Title: Nhìn lại những đóng góp của G.V.P.Hêghen trong lịch sử triết học
Authors: Nguyễn, Đình Tường
Keywords: G.V.P.Hêghen
Triết học
Lịch sử triết học
Đánh giá về triết học Hêghen
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.52-59
Abstract: G.V.P.Hêghen là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất trong lịch sử triết học thế giới. Hệ thống triết học của ông gồm 3 phần: Lôgíc học, Triết học tự nhiên và Triết học tinh thần. Triết học Hêghen chứa đựng nhiều giá trị quý báu. Đặc biệt, phép biện chứng của ông được coi là tiền đề lý luận trực tiếp của chủ nghĩa Mác. Trong lịch sử đã có nhiều đánh giá khác nhau về đóng góp và hạn chế của triết học Hêghen, song theo chúng tôi, nhận xét của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin về ông mới thực sự mang tính khách quan, khoa học và đúng đắn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42021
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.