Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42025
Title: Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Nguyễn, Thị Liên
Keywords: Lực lượng sản xuất
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.67-74
Abstract: Phát triển lực lượng sản xuất là đòi hỏi khách quan để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Định hướng chiến lược phát triển lực lượng sản xuất hiện đại trong điều kiện tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam được Đảng xác định là lấy khoa học và công nghệ làm quốc sách hàng đầu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên nền tảng quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Muốn phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, Việt Nam cần có giải pháp đồng bộ và thích ứng với những xu hướng vận động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42025
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.