Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42035
Title: Hiện tượng tôn giáo mới và một số biện pháp quản lý nhà nước
Authors: Vũ, Thế Duy
Keywords: Tôn giáo mới
Hiện tượng tôn giáo mới
Tín ngưỡng tôn giáo
Quản lý nhà nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.73-75
Abstract: Hiện tượng tôn giáo mới là thuật ngữ chung, dùng để chỉ những hình thức tín ngưỡng, tôn giáo mà ít ai biết đến, đó là “đạo lạ ”, “hiện tượng tôn giáo mới” hay ‘‘phong trào tôn giáo mới”... Sự xuất hiện này đã phần nào đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân, song cũng gây ra những xáo trộn, mâu thuẫn trong đời sống xã hội, cộng đồng dân cư. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tôn giáo; tạo thuận lợi cho đồng bào thực hành tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng pháp luật. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, qua đó, góp phần tạo dựng môi trường ổn định cho sự phát triển của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42035
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.