Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42036
Title: Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước tiếp nhận đầu tư
Authors: Nguyễn, Thu Hương
Keywords: CPTPP
Giải quyết tranh chấp
Nhà đầu tư nước ngoài
Nhà nước tiếp nhận đầu tư
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.76-80
Abstract: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01 /2019. CPTPP quy định về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài (ISDS). Theo đó, nhà đầu tư thuộc các nước thành viên CPTPP được kiện Nhà nước nơi nhận đầu tư. Đây chính là một trong những thách thức không nhỏ mà Việt Nam phải sản sàng đối mặt. Do đó, việc hoàn thiện cơ chế để phòng ngừa, nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết về loại hình tranh chấp này là một vấn đề cấp bách và có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42036
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.