Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42042
Title: Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương các cấp tại tỉnh Ninh Bình
Authors: Phạm, Thị Ninh
Keywords: Xây dựng văn bản
Pháp luật
Chính quyền địa phương
Ninh Bình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.102-105
Abstract: Nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của chính quyền địa phương (CQĐP) các cấp nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng được xác định là vô cùng cần thiết, xuất phát từ chính vai trò của hoạt động này. Vì vậy, ngày 17/10/2017, ủy ban nhân dân (UBND) tĩnh Ninh Bình đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-ƯBND về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42042
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.