Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42059
Title: Tác động của việc khai thác đến tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng Sông cửu Long
Authors: Hoàng, Văn Hoan
Đặng, Trần Trung
Keywords: Tác động của việc khai thác
Tài nguyên nước dưới đất
Đồng bằng Sông cửu Long
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 22 .- Tr.28-30
Abstract: Đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL) là vùng kinh tế trọng điểm, đóng vai trò quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung ở Việt Nam, là nơi có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên rất thuận lợi, đa dạng, dân cư đông đúc, mặt bằng dân trí cao. Bên cạnh những mặt tích cực, quá trình đô thị hóa cũng phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42059
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.