Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42071
Nhan đề: Thực hiện chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2008 - 2020 và định hướng nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030
Tác giả: Mỹ Hằng
Từ khoá: Nghiên cứu Lâm nghiệp
Giai đoạn 2008 - 2020
Đinh hướng
2021 - 2030
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 22 .- Tr.56-57
Tóm tắt: Thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 theo Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2008-2020 và đề xuất một số định hướng nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021- 2023, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng phát triển lâm nghiệp bền vững là rất cần thiết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42071
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
843.38 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.