Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42071
Title: Thực hiện chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2008 - 2020 và định hướng nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030
Authors: Mỹ Hằng
Keywords: Nghiên cứu Lâm nghiệp
Giai đoạn 2008 - 2020
Đinh hướng
2021 - 2030
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 22 .- Tr.56-57
Abstract: Thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 theo Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2008-2020 và đề xuất một số định hướng nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021- 2023, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng phát triển lâm nghiệp bền vững là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42071
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
843.38 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.