Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42093
Title: Năng lực giải quyết vấn đề của học sinh: nghiên cứu trường hợp ước lượng diện tích với sự hỗ trợ của phần mềm Geometer’s sketchpad
Authors: Lê, Tự Nam long
Nguyễn, Thị Duyến
Keywords: Giải quyết vấn đề
Phần mềm Geometer’s sketchpad
Ước lượng diện tích
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 491 .- Tr.10-15
Abstract: Hiệp hội giáo viên toán quốc gia Mĩ (2000) đã chỉ ra rằng việc dạy học toán từ mầm non đến THPT góp phần giúp người học hiểu các thuộc tính có thể đo lường của các đối tượng, hệ thống và quy trình đo lường; đồng thời giúp các em có thế áp dụng các kĩ thuật, công cụ và cách thức đo lường thích hợp để xác định số đo của các vật thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42093
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.