Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42097
Title: Một số biện pháp quản lí hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay
Authors: Phí, Đinh Khương
Lâm, Thùy Dương
Keywords: Quản lí
Biện pháp
Hoạt động tự học
Sinh viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 491 .- Tr.33-37
Abstract: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, giáo dục đại học cần tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học (Ban Chấp hành Trung ương, 2013). Trong đó, quản lí hoạt động tự học là một trong những nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng dạy - học. Đối với sinh viên (SV), việc tự học là nhân tố trực tiếp nâng cao hiệu quả học tập của SV. Vì vậy, việc tìm ra các biện pháp quản lí hoạt động tự học cho SV đã trở thành một yêu cầu cấp bách (Trần Khánh Đức, 2004; Cao Thị Nga, 2020).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42097
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.