Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42098
Title: Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng vào thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại Hội XIII của Đảng
Authors: Thu Hằng
Keywords: Công tác tuyên giáo
Góp phần quan trọng
Đại hội Đảng các cấp
Đại Hội XIII của Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.3-13
Abstract: Triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Tuyên giáo trong năm 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42098
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.