Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42099
Title: Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến niềm tin thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học: trường hợp nghiên cứu ở Trường Đại học FPT - Phân hiệu Cần Thơ
Authors: Võ, Minh Sang
Keywords: Thương hiệu
Niềm tin thương hiệu
Giáo dục đại học
Đại học FPT
Phân hiệu Cần Thơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 491 .- Tr.38-43
Abstract: Niềm tin thương hiệu (NTTH) là sự tin tưởng vào khả năng vận hành chức năng của thương hiệu (Chaudhuri & Holbrook, 2001), NTTH được xem là nhân tố quan trọng trong mối quan hệ khách hàng và thương hiệu. Khách hàng có niềm tin cao vào một thương hiệu sẽ thúc đẩy khách hàng có khuynh hướng tiêu dùng thương hiệu này cao hơn so với thương hiệu khác, và NTTH sẽ gia tăng hay suy giảm khi khách hàng trải nghiệm thương hiệu (TNTH) và qua đây sẽ tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42099
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.