Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42099
Nhan đề: Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến niềm tin thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học: trường hợp nghiên cứu ở Trường Đại học FPT - Phân hiệu Cần Thơ
Tác giả: Võ, Minh Sang
Từ khoá: Thương hiệu
Niềm tin thương hiệu
Giáo dục đại học
Đại học FPT
Phân hiệu Cần Thơ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 491 .- Tr.38-43
Tóm tắt: Niềm tin thương hiệu (NTTH) là sự tin tưởng vào khả năng vận hành chức năng của thương hiệu (Chaudhuri & Holbrook, 2001), NTTH được xem là nhân tố quan trọng trong mối quan hệ khách hàng và thương hiệu. Khách hàng có niềm tin cao vào một thương hiệu sẽ thúc đẩy khách hàng có khuynh hướng tiêu dùng thương hiệu này cao hơn so với thương hiệu khác, và NTTH sẽ gia tăng hay suy giảm khi khách hàng trải nghiệm thương hiệu (TNTH) và qua đây sẽ tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42099
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.