Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42102
Title: Địa vị chính trị, kinh tế, xã hội của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và kiến nghị đại hội XIII của đảng
Authors: Phùng, Hữu Phú
Keywords: Chính trị
Kinh tế - Xã hội
Giai cấp công nhân
Việt Nam
Kiến nghị đại hội XIII của đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.14-18
Abstract: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện luôn nhất quán, kiên định lập trường, quan điểm về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Ngay trong những tác phẩm lý luận đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định mối quan hệ máu thịt giữa Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42102
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.