Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42106
Title: Đề xuất xây dựng hệ thống quản lý, giám sát và cảnh báo tập trung trong mạng VNPT
Authors: Nguyễn, Hữu Phát
Vũ, Đức Dũng
Keywords: Short Message Service
SNMP
SignalR
MVC
CSSM
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03, CS.01 .- Tr.31-38
Abstract: Trong bối cảnh hiện nay việc nâng cao chất lượng để cạnh tranh trong thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin là cần thiết. Việc áp dụng các công cụ phần mềm vào quy trình nghiệp vụ nâng cao chất lượng công tác quản lý là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao. Trong công tác quản lý vận hành khai thác hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin, có rất nhiều loại thiết bị khác nhau với nhiều hệ thống quản lý riêng và có nhiều loại cảnh báo với mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nhược điểm của các hệ thống này còn rời rạc và tốn nhiều nhân công. Do vậy việc chủ động phát hiện và xử lý cảnh báo thường gặp nhiều khó khăn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42106
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.