Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42106
Nhan đề: Đề xuất xây dựng hệ thống quản lý, giám sát và cảnh báo tập trung trong mạng VNPT
Tác giả: Nguyễn, Hữu Phát
Vũ, Đức Dũng
Từ khoá: Short Message Service
SNMP
SignalR
MVC
CSSM
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03, CS.01 .- Tr.31-38
Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay việc nâng cao chất lượng để cạnh tranh trong thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin là cần thiết. Việc áp dụng các công cụ phần mềm vào quy trình nghiệp vụ nâng cao chất lượng công tác quản lý là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao. Trong công tác quản lý vận hành khai thác hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin, có rất nhiều loại thiết bị khác nhau với nhiều hệ thống quản lý riêng và có nhiều loại cảnh báo với mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nhược điểm của các hệ thống này còn rời rạc và tốn nhiều nhân công. Do vậy việc chủ động phát hiện và xử lý cảnh báo thường gặp nhiều khó khăn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42106
ISSN: 2525-2224
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.