Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42107
Title: Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc
Authors: Phạm, Văn Linh
Keywords: Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.19-24
Abstract: Trong những luận điệu chống phá mà các thế lực thù địch, phản động thực hiện trước thềm Đại hội XIII của Đảng ta, thì luận điệu “Đại hội XlIl cần bỏ cụm từ “nền tảng tư tưởng”, cứ lý thuyết nào đúng thì theo” là một ví dụ về âm mưu thâm độc của chúng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42107
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.