Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4210
Nhan đề: Design and optimization of the Automatic Brown PlantHopper (BPH) light trap surveillance network
Tác giả: Lương, Hoàng Hướng
Huỳnh, Xuân Hiệp
Nguyễn, Hải Thanh
Huỳnh, Hữu Hưng
Từ khoá: Lighttrap
BPH
Surveillancenetwork
Optimization
Optimal design
Hexagonalcellularautomata
Năm xuất bản: 2016
Tùng thư/Số báo cáo: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications;9 .- p.1-7
Tóm tắt: Communicating coverage of automatic BPH light trap surveillance network characterizes how well an area is monitored or tracked by automatic light traps. Connectivity is an important required that shows how nodes in a automatic BPH light trap surveillance network (BSNET) can effectively communicate. Some areas in the deployment region are more important than other areas and need to be covered. In this paper, we propose a new approach based hexagonal cellular automata to find the automatic light trap node distribution. This approach are ensure the deployment region that maximizes the coverage area of BSNET, and preserve connectivity between nodes provided.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4210
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.14 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.