Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42117
Title: Chữa "Bệnh quan liêu" của cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Đình Tương
Keywords: Chữa bệnh quan liêu
Cán bộ
Đảng viên
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.44-47
Abstract: Thấm nhuần lời dạy của V.I.Lênin “Kẻ thù bên trong tệ hại nhất của chúng ta, chính là anh chàng quan liêu... Chúng ta phải gạt bỏ kẻ thù đó”, Hồ Chí Minh khẳng định “bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42117
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.