Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42122
Title: Đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế biển xanh ở nước ta
Authors: Nguyễn, Chu Hồi
Keywords: Đưa khoa học và công nghệ
Phát triển kinh tế biển xanh ở nước ta
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.56-59
Abstract: Phát triển kinh tế biển xanh và bền vững ở nước ta là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và mỗi người dân, trong đó khoa học và công nghệ (KHCN) được xác định là một trong ba khâu đột phá quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42122
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.