Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4212
Nhan đề: Clustering the objective interestingness measures based on tendency of variation in statistical implications
Tác giả: Phan, Quốc Nghĩa
Huỳnh, Xuân Hiệp
Huỳnh, Hữu Hưng
Phan, Công Vinh
Từ khoá: Objective interestingness measures
Tendency of variation in statistical implications
Distance matrix
Similarity tree
Clustering objective interestingness measures
Năm xuất bản: 2016
Tùng thư/Số báo cáo: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications;16 .- p.1-8
Tóm tắt: In recent years, the research cluster of objective interestingness measures has rapidly developed in order to assist users to choose the appropriate measure for their application. Researchers in this field mainly focus on three main directions: clustering based on the properties of the measures, clustering based on the behavior of measures and clustering tendency of variation in statistical implications. In this paper we propose a new approach to cluster the objective interestingness measures based on tendency of variation in statistical implications. In this proposal, we built the statistical implication data of 31 objective interestingness measures based on the examination of the partial derivatives on four parameters. From this data, two distance matrices of interestingness measures are established based on Euclidean and Manhattan distance. The similarity trees are built based on distance matrix that gave results of 31 measures clustering with two different clustering thresholds.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4212
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.35 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.