Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42137
Title: Phân loại quan hệ tham chiếu trong văn bản pháp quy
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Đặng, Bảo Chiến
Triệu, Khương Duy
Ngô, Xuân Bách
Từ, Minh Phương
Keywords: Trích xuất quan hệ
Văn bản pháp quy
Tham chiếu
Học có giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03,CS.01 .- Tr.69-78
Abstract: Xác định quan hệ tham chiếu trong văn bản quy phạm pháp luật là bước quan trọng trong các hệ thống xử lý văn bản pháp quy tự động. Quan hệ tham chiếu giúp người dùng thuận tiện trong việc tìm kiếm, tra cứu, phân tích, hay truy vấn nội dung văn bản quy phạm pháp luật. Đây chính là bài toán trích xuất và phân loại quan hộ giữa các thực thể, trong đó một thực thể là tham chiếu được đề cập đến trong nội dung và thực thể còn lại là văn bản pháp quy đang xem xét. Hướng tiếp cận đề xuất giải quyết bài toán này là sử dụng học máy có giám sát, là phương pháp phổ biến và đạt dược độ chính xác cao trong các nghiên cứu về trích xuất quan hệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42137
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.