Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42137
Nhan đề: Phân loại quan hệ tham chiếu trong văn bản pháp quy
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Đặng, Bảo Chiến
Triệu, Khương Duy
Ngô, Xuân Bách
Từ, Minh Phương
Từ khoá: Trích xuất quan hệ
Văn bản pháp quy
Tham chiếu
Học có giám sát
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03,CS.01 .- Tr.69-78
Tóm tắt: Xác định quan hệ tham chiếu trong văn bản quy phạm pháp luật là bước quan trọng trong các hệ thống xử lý văn bản pháp quy tự động. Quan hệ tham chiếu giúp người dùng thuận tiện trong việc tìm kiếm, tra cứu, phân tích, hay truy vấn nội dung văn bản quy phạm pháp luật. Đây chính là bài toán trích xuất và phân loại quan hộ giữa các thực thể, trong đó một thực thể là tham chiếu được đề cập đến trong nội dung và thực thể còn lại là văn bản pháp quy đang xem xét. Hướng tiếp cận đề xuất giải quyết bài toán này là sử dụng học máy có giám sát, là phương pháp phổ biến và đạt dược độ chính xác cao trong các nghiên cứu về trích xuất quan hệ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42137
ISSN: 2525-2224
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.