Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42142
Title: Phát hiện hành vi chèn mã dịch vụ web
Authors: Phạm, Hoàng Duy
Nguyễn, Ngọc Điệp
Keywords: IDS
Phát hiện tấn công
Tấn công chèn mã
An toàn thông tin
Dịch vụ Web
Học máy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03,CS.01 .- Tr.44-53
Abstract: Nhu cầu giám sát truy nhập tới các dịch vụ Web để phát hiện dạng tấn công từ Web log tăng theo sự phát triển của Internet nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và sự an toàn của các dịch vụ này. Báo cáo này khảo sát hiệu năng phân loại của các mô hình dựa trên học máy để phát hiện hiệu quả hành vi tấn công chèn mã tới các dịch vụ Web. Báo cáo đề xuất việc thu thập và xây dựng bộ mẫu tấn công chèn mã dùng cho việc huấn luyện và đánh giá với hơn 400 nghìn màu với 9 dạng. Các thử nghiệm được tiến hành trên tập dữ liệu này với các thuật học: Cây quyết định, rừng ngẫu nhiên, SVM, XGB và mạng học sâu (DNN) cho kết quả khả quan, trong đó DNN đạt giá trị F1 lên tới 97,5%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42142
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.