Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42147
Title: Nâng cao hiệu quả phát hiện xâm nhập mạng bằng huấn luyện DSD
Authors: Huỳnh, Trọng Thưa
Nguyễn, Hoàng Thành
Keywords: An ninh mạng
Học máy
Học sâu
IDS
Mạng nơ-ron
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03,CS.01 .- Tr.54-61
Abstract: Hầu hết các mô hình phát hiện xâm nhập hiện đại đều ứng dụng học máy để cho ra kết quả phát hiện và phân loại tấn công xâm nhập với độ chính xác cao. Nghiên cứu này đề xuất mô hình kết hợp mạng nơ-ron nhiều lớp với huấn luyện nhiều giai đoạn DSD để cải tiến đồng thời các tiêu chí liên quan đến hiệu quả thực thi của các hộ thống phát hiện xâm nhập trên tập dữ liệu UNSW-NB15, là tập được cập nhật thường xuyên các đặc trưng dữ liệu với nhiều hình thức tấn công mới. Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên 3 mô hình mạng nơ-ron RNN, LSTM, và GRU để đánh giá hiệu quả kết hợp với từng mô hình thông qua nhiều tiêu chí như độ chính xác, tỷ lệ phát hiện, tỷ lệ cảnh báo giá, Precision và F1-Score.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42147
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.