Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42151
Title: Phân tích hiệu năng mạng khuếch đại chuyển tiếp đa chặng đa đường với sự tác động đồng thời của nhiễu đồng kênh và phần cứng không hoàn hảo
Authors: Phạm, Minh Quang
Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Chuyển tiếp đa chặng đa đường
Khuếch đại và chuyển tiếp
Giao thoa bằng kênh
Phần cứng không hoàn hảo
Xác suất dừng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03, CS.01 .- Tr.85-93
Abstract: Bài báo này nghiên cứu hiệu năng của mạng chuyển tiếp đa chặng đa đường (Multi-hop Multi-path) sử dụng kỹ thuật khuyếch đại và chuyển tiếp (AF: Amplify-and-Forward) dưới sự ảnh hưởng của giao thoa dòng kênh (CCI: Co-Channel Interference) và phần cứng không hoàn hảo (HI: Hardware Imperfection). Bài báo nghiên cứu hiệu năng của ba phương pháp chọn đường (path selection) được đặt tên là RAND, SHORT và BEST. Trong phương pháp RAND, một đường ngẫu nhiên sẽ được chọn để truyền dữ liệu từ nguồn đến đích. Trong phương pháp SHORT, đường ngắn nhất (có số chặng thấp nhất) sẽ được chọn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42151
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.