Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42152
Title: Khai thác tập hữu ích cao tương quan trên cơ sở dữ liệu giao dịch có lợi nhuận âm
Authors: Nguyễn, Văn Lễ
Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Mạnh, Thiên Lý
Keywords: Tập hữu ích cao
Tính tương quan
Khai thác dữ liệu
Cơ sở dữ liệu giao dịch
Tập hữu ích cao tương quan
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03, CS.01 .- Tr.94-102
Abstract: Việc khai thác tập hữu ích cao tương quan (Correlated Hight Utility Itemset) trong cơ sở dữ liệu giao dịch đã được nghiên cứu rộng rãi để khám phá hành vi mua hàng của người dùng. Từ đó, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược bán hàng một cách phù hợp để tăng lợi nhuận. Các cách tiếp cận khai thác tập hữu ích cao tương quan trước đây chỉ thực hiện trên cơ sở dữ liệu có lợi nhuận dương mà ít khi quan tâm đến các giá trị lợi nhuận âm. Trên thực tế, các doanh nghiệp có thể giảm lợi nhuận của các mặt hàng tồn kho lâu ngày để kích thích người mua, thậm chí có thể giảm lợi nhuận đến mức âm độ tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42152
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.