Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42154
Title: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
Authors: Đặng, Thị Ngọc Thịnh
Keywords: Thi đua yêu nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 955 .- Tr.18-23
Abstract: Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quốc. Ðể triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Kể từ đó đến nay, các phong trào thi đua yêu nước đã không ngừng phát triển sôi nổi và rộng khắp, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, chiến đấu, học tập, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42154
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.