Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42159
Title: Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai
Authors: Tuấn Anh
Keywords: Triển khai đồng bộ
Giải pháp phòng
Chống thiên tai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.64-66
Abstract: Ngày 24/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”, trong đó đề cập toàn diện đến các hoạt động từ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và đặt ở một tầm cao mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42159
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.