Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42162
Title: Phát triển văn hóa, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035
Authors: Trần, Thế Thuận
Keywords: Phát triển văn hóa
Thể thao TP. HCM
Năm 2035
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.71-73
Abstract: Một là, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam được nâng lên. Vấn đề xây dựng con người được xem là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược, quyết định trong xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị; truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo tiếp tục được phát huy; phẩm chất nghĩa tình từng bước trở thành nét văn hóa phổ biến, đặc trưng của nhân dân thành phố, là sức mạnh, tạo động lực tiếp tục xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42162
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.