Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42175
Title: Xác định di sản và phân chia di sản thừa kế trong Bộ luật Dân sự 2015 – một số vướng mắc, bất cập và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Quách, Hữu Thái
Keywords: Bộ luật Dân sự 2015
Di sản
Phân chia di sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 23 .- Tr.18-23
Abstract: Quyền để lại di sản thừa kế và quyền được hưởng di sản thừa kế của công dân được pháp luật ghi nhận và bảo hộ. Thể chế hóa quy định nói trên của Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Dân sự năm 2015 tiếp tục ghi nhận chế định thừa kế trong phần thứ tư (từ Điều 609 đến Điều 662). So sánh với Bộ luật Dân sự năm 2005 thì Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung nội dung chế định thừa kế, đảm bảo sự phù hợp, tương thích và tính tiệm cận hơn với các yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng các quy định về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau, do đó, cần thiết phải có hướng dẫn hoặc sửa đổi cho phù hợp. Trong phạm vi bài viết này, thông qua thực tiễn xét xử, tác giả chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc trong Bộ luật Dân sự năm 2015 khi giải quyết các vụ án về chia thừa kế, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cụ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42175
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.