Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42180
Title: So sánh mô hình chế định phạt của Anh và Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Lê, Thị Hồng Xuân
Keywords: Anh
Chế định phạt
Mô hình
So sánh
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 23 .- Tr.41-48
Abstract: Trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, hệ thống hình phạt được sắp xếp theo trật tự nhất định, tùy thuộc vào tính chất, mức độ nghiêm khắc của mỗi loại hình phạt. Bài viết so sánh các quy định về hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam và Vương quốc Anh, chỉ ra những nét tương đồng và khác biệt trong quan niệm về hình phạt và hệ thống hình phạt của hai nước, từ đó, đưa ra kiến nghị hoàn thiện chế định hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42180
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.