Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42191
Title: Tổ chức xã hội trong quản trị công: Cơ sở lý luận và con đường
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Nguyễn, Trọng Bình
Keywords: Tổ chức xã hội
Quản trị công
Cơ sở lý luận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 12 .- Tr.11-19
Abstract: Gần đây, thuật ngữ “quản trị công”, “quản trị quốc gia" dần được sử dụng ở Việt Nam. Nói đến quản trị công không thể không nói đến vai trò của tổ chức xã hội (TCXH) (hay khu vực thứ ba). Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn thiếu vắng các nghiên cứu mang tính cơ sở lý luận cũng như con đường phát huy vai trò của TCXH trong quản trị công. Bài viết tập trung phân tích cơ sở lý luận về vai trò của TCXH trong quản trị công, đồng thời chỉ ra có ba con đường để phát huy vai trò của xã hội và TCXH trong quản trị công, đó là: hợp tác giữa nhà nước và xã hội, sự tham gia của xã hội và tự quản xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42191
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.