Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42193
Title: Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý thông tin trên mạng xã hội: Một số gợi mở cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quang Tuấn
Nguyễn, Tuấn Minh
Keywords: Mạng xã hội
Quản lý thông tin
Facebook
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 12 .- Tr.27-34
Abstract: Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội (MXH), các quốc gia phát triển như Trung Quốc, Mỹ và các nước thuộc khu vực Châu Âu đã và đang thực hiện các chiến lược quản lý thông tin trên MXH nhằm ngăn chặn các thông tin sai lệch, giả mạo hay các thông tin có tính chất thù hận, tiêu cực gây ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi người sử dụng cũng như lợi ích quốc gia. Thực tế này là những kinh nghiệm để Việt Nam có thể xây dựng các chính sách hay áp dụng vào các hoạt động thực tiễn của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42193
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.