Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4219
Nhan đề: Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ mặn lên các chỉ tiêu sinh lý của cá lóc (Channa striata) giai đoạn giống
Tác giả: Nguyễn, Thanh Phương
Nguyễn, Trọng Nghĩa
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu “Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên các chỉ tiêu sinh lý của cá lóc (Channa striata) giai đoạn giống” được bố trí ngẫu nhiên gồm chín nghiệm thức với ba mức độ mặn (0‰, 5‰, 10‰) và ba mức nhiệt độ (20C, 30C, 33C). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Mật độ bố trí là 60 con/bể. Mẫu máu thu ở ngày 60 để phân tích các chỉ tiêu: mật độ hồng cầu, bạch cầu, hemoglobin (Hb), hematocrit, hàm lượng glucose, cortisol, áp suất thẩm thấu và các ion Na+, K+, Cl- trong huyết tương cá. Kết quả cho thấy, không có sự tương tác giữa nhiệt độ và độ mặn lên mật độ hồng, bạch cầu, hàm lượng Hb, hematocrit. Mật độ hồng cầu, bạch cầu, hàm lượng Hb và hematocrit đều giảm khi độ mặn tăng và thấp nhất ở 10‰ ở cả 3 mức nhiệt độ. Không có sự tương tác giữa nhiệt độ và độ mặn lên nồng độ glucose trong huyết tương và độ mặn có sự tác động lên nồng độ glucose nhiều hơn là nhiệt độ. Nồng độ glucose có xu hướng giảm đi khi nhiệt độ kết hợp với độ mặn 10 ‰ và gia tăng khi kết với các mức độ mặn 0 và 5 ‰. Có sự tương tác giữa nhiệt độ và độ mặn lên ASTT nhưng lại không tương tác đối với các chỉ tiêu Na+, K+, Cl-. Ion K+ tăng lên khi độ mặn tăng từ 0 – 5‰ nhưng lại giảm lại khi độ mặn tăng lên 10‰, đạt giá trị cao nhất 5‰. ASTT, ion Na+ và Cl- đều đạt giá trị cao ở các nghiệm thức nhiệt độ và độ mặn cao kết hợp.
Mô tả: 18 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4219
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
614.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.