Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42204
Nhan đề: Asean aiming at prosperous life
Tác giả: Tran, Trinh Lam
Từ khoá: Asean aiming at prosperous life
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Việt Nam Logistics Review;Số 158 .- Tr.9-11
Tóm tắt: Over 5 decades of developments, ASEAN has become an active economic community with the population of over 630 million people and with the total GDP of over USD 3,100 bn (2019) - the fifth largest economy in the world. The achievement came from contributions for business community- from regional large enterprises to medium- sized, small-sized and super small-sized enterprises; from enterprises owned by young businesspeople, start-up businesses and woman-owned business as well.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42204
ISSN: 2354-0796
Bộ sưu tập: Vietnam Logistics review

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.