Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42226
Title: Một số vấn đề chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn
Keywords: Phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu
Nguồn nước
Đất đai
Nguồn tài chính
Cơ sở hạ tầng
Thể chế
Vùng Tây Nam bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 12 .- Tr.51-59
Abstract: Với những lợi thế mà thiên nhiên ưu đãi, vùng Tây Nam bộ (TNB) có thế mạnh trong phát triển thủy sản, lúa gạo và cây ăn trái. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng, khai thác nước thượng nguồn sông Mê Kông và một phần trong hoạt động sản xuất - sinh hoạt của người dân nơi đây đã và đang tác động tiêu cực đến quá trình phát triển bền vững của vùng TNB. Bài viết nhận diện một số vấn đề chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển bền vững của vùng TNB gồm nguồn nước, đất đai, tài chính, hạ tầng giao thông vận tải và thể chế. Các vấn đề này có nguyên nhân đan xen từ bên trong cũng như bên ngoài, do cả yếu tố tự nhiên cũng như yếu tố con người. Đây là bước đầu quan trọng góp phần thiết kế chính sách hướng đến phát triển bền vững một cách hợp lý, khả thi đối với vùng TNB.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42226
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.