Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42227
Title: Giới thiệu luận án tiến sĩ KHXH & NV "Đặc điểm tiểu thuyết có tính chất tự truyện trong văn học Việt Nam thế kỷ XX"
Authors: Hoàng Phúc
Keywords: Giới thiệu
Luận án
Tiến sĩ
Tiểu thuyết
Tự truyện
Văn học
Việt Nam
Thế kỷ XX
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 12 .- Tr.60-62
Abstract: Ở Việt Nam, cho đến nay tiểu thuyết tự truyện vẫn chưa có được một danh xưng thể loại cụ thể. Tuy nhiên, trong hành trình sáng tạo nghệ thuật, nhiều nhà văn đã sử dụng yếu tố tự truyện làm chất liệu trong tiểu thuyết, từ những thứ bút ban đầu của các nhà văn ở chặng đường nửa đầu thế kỷ XX như Tản Đà, Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Lan Khai... cho đến những cây bút ở đô thị miền Nam như Thanh Tâm Tuyền, Túy Hồng, Duyên Anh... giai đoạn 1945-1975.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42227
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.