Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42230
Title: Về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Thị Kiên
Keywords: Kinh tế nhà nước
Toàn cầu hóa
Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.3-9
Abstract: Việt Nam hiện đang phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Đây là một tất yếu khách quan, phản ánh đúng thực tiễn kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong nền kinh tế nhiều thành phần đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là phù hợp với định hướng cũng như yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất của nước ta. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích nhằm làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; đồng thời, luận giải một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục củng cố và phát huy vai trò chủ đạo của nó trong bối cảnh mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42230
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.