Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42230
Nhan đề: Về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Phạm, Thị Kiên
Từ khoá: Kinh tế nhà nước
Toàn cầu hóa
Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.3-9
Tóm tắt: Việt Nam hiện đang phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Đây là một tất yếu khách quan, phản ánh đúng thực tiễn kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong nền kinh tế nhiều thành phần đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là phù hợp với định hướng cũng như yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất của nước ta. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích nhằm làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; đồng thời, luận giải một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục củng cố và phát huy vai trò chủ đạo của nó trong bối cảnh mới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42230
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.