Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42236
Title: Trung Dung trong tư tưởng của Khổng Tử
Authors: Trần, Hồng Lưu
Keywords: Trung dung
Nho giáo
Tư tưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.47-52
Abstract: Trung dung hay Trung thứ là một nội dung đặc sắc của Nho giáo nhằm đào tạo ra con người hoàn thiện, toàn diện về đạo đức trong mọi ứng xử của cuộc sống, trong đó có người quân tử - mẫu người trung tâm của xã hội phong kiến. Hơn thế, kinh điển Nho giáo có hẳn một cuốn sách tên là Trung dung trùng với nội dung mà chúng ta bàn đến. Trong bài viết này, tác giả tổng hợp các quan niệm của Khổng Tử về Trung dung để thấy được giá trị của nó trong lịch sử và không ít gợi mở của nó đối với xã hội hiện đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42236
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.