Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42239
Title: Vai trò của triết học Mác trong nhận thức cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Nguyễn, Trọng Luật
Keywords: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Nhận thức
Triết học Mác
Thế giới quan
Phương pháp luật
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.70-76
Abstract: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một hiện tượng xã hội, nó đã và sẽ có những tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài viết tập trung luận giải vai trò của triết học Mác trong việc nhận thức cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên các khía cạnh: Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác trong nhận thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư; một số nguyên tắc khi vận dụng triết học Mác để nhận thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42239
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.