Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42244
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ cho đội ngũ cán bộ ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Kim Hoa
Keywords: Dân chủ
Phong cách lãnh đạo
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.19-25
Abstract: Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng yếu, là công việc “gốc” của cách mạng. Bài viết góp phần luận giải tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ cho đội ngũ cán bộ ở Việt Nam hiện nay. Phong cách lãnh đạo dân chủ thể hiện tập trung ở chỗ: Người cán bộ là “đầy tớ" của nhân dân; chịu sự kiểm soát của dân; biết lắng nghe ý kiến của nhân dân; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình; "nói đi đôi với làm" và nêu gương mẫu cho quần chúng; lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42244
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.