Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42244
Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ cho đội ngũ cán bộ ở Việt Nam
Tác giả: Đỗ, Thị Kim Hoa
Từ khoá: Dân chủ
Phong cách lãnh đạo
Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.19-25
Tóm tắt: Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng yếu, là công việc “gốc” của cách mạng. Bài viết góp phần luận giải tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ cho đội ngũ cán bộ ở Việt Nam hiện nay. Phong cách lãnh đạo dân chủ thể hiện tập trung ở chỗ: Người cán bộ là “đầy tớ" của nhân dân; chịu sự kiểm soát của dân; biết lắng nghe ý kiến của nhân dân; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình; "nói đi đôi với làm" và nêu gương mẫu cho quần chúng; lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42244
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.