Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42246
Title: Triết lý sống của trường phái Khắc Kỷ La mã cổ đại
Authors: Nguyễn, Thanh Huyền
Nguyễn, Thị Kim Thanh
Keywords: Khắc kỷ
Triết lý sống
Đức hạnh
Bình thản nội tâm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.34-43
Abstract: Khắc kỷ là một trong những trường phái triết học xuất hiện trong thời kỷ Hy Lạp hóa ở Hy Lạp cổ đại. Trường phái này bao gồm các nhà khắc kỷ Hy Lạp và khắc kỷ La Mã. So với các nhà khắc kỷ Hy Lạp thì những nhà khắc kỷ La Mã chủ yếu quan tâm đến đạo đức học. Tư tưởng đạo đức của các nhà khắc kỷ La Mã là một triết lý sống, chỉ ra cho cá nhân cách có được một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp, trong mối quan hệ với thế giới xung quanh, đó là, cách sống đức hạnh và đạt đến sự bình thản nội tâm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42246
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.