Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42247
Nhan đề: Mấy ý kiến về vấn đề “thời kỳ quá độ” và “định hướng xã hội chủ nghĩa” trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Long
Từ khoá: Thời kỳ quá độ
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Chủ nghĩa xã hội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.44-53
Tóm tắt: Trên cơ sở làm rõ nguồn gốc của khái niệm “thời kỳ quá độ” và khái niệm “định hướng xã hội chủ nghĩa, chỉ ra sự khác nhau giữa hai khái niệm này; đồng thời phân tích vấn đề “thời kỳ quá độ” và vấn đề “định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam, tác giả đề xuất: 1). Thay cho thuật ngữ “thời kỳ quá độ”, có thể dùng thuật ngữ “giai đoạn quá độ”; 2). Sử dụng khái niệm “định hướng xã hội chủ nghĩa” là một trong những góc độ tiếp cận khoa học vấn đề con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nói chung, quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói riêng, chứ không phải thay cho cách tiếp cận “quá độ lên chủ nghĩa xã hội”; 3). Vận dụng phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn của Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42247
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.