Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42248
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp dân vận và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay
Authors: Đặng, Văn Khương
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận
Công tác dân vận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.54-60
Abstract: Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, dân vận và phương pháp dân vận là một tư tưởng lớn, ở tầm chiến lược cách mạng, là nét đặc sắc về phương pháp cách mạng của Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn hiện nay, phương pháp dân vận đó là một di sản vô cùng trân quý và trở thành phương pháp luận cho hành động của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42248
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.